برای افزودن تخفیف به یک کالا، باید پیش از هر چیز آن کالا از افزوده باشید، برای آموزش افزودن یک کالا می توانید نوشته چگونه یک محصول تازه اضافه کنیم را بخوانید. اکنون که کالایی تازه را افزوده اید یا کالایی از پیش افزوده شده را دارید، باید برای تعریف دیگر ویژگی های کالا، مانند تخفیف ها، شیوه فرستاده، ویژگی ها، آن کالا را ویرایش کنید. برای چگونگی ویرایش یک کالا می توانید نوشته چگونه کالا را ویرایش کنم را بخوانید
همچنین از بخش “فروشگاه” در پیشخوان فروشندگی، و از گزینه “تخیفف سراسری“، می توانید یک درصد تخفیف سراسری بر روی سبد خرید نهایی را تعریف کنید. در تخفیف سراسری، شما باید یک حداقل قیمت را بر روی کل سبد خرید مشخص کنید، تا بر روی کل سبد خرید مقداری درصد تخفیف داده شود. برای نمونه شما می توانید تعیین کنید که اگر کل خرید بیش از ۵۰۰ هزار تومان بود، ۱۵ درصد تخفیف داده می شود. در نوشته فعال سازی تخفیف سراسری در فروشگاه شخصی خود چگونگی اعمال تخفیف سراسری آموزش داده شده است.
در قسمت بالایی صفحه ویرایش کالا، فیلد “قیمت” جایی است که می بایست قیمت کالا را تعیین کنید. همچنین هر زمان که بخواهید می خواهید در کنار قیمت کالا، قیمت کالا با تخفیف را نشان دهید، مقدار قیمت را در فیلد “تخفیف” وارد کنید که قاعدتا این مقدار باید عددی کمتر از قیمت کلی کالا باشد.

چگونه یک بازه برای زمانبندی تخفیف را مشخص کنم

در کنار اینکه می توانید مقدار تخفیف را مشخص کنید، شما می توانید به صورت اختیاری یک بازه زمانبندی را نیز تعیین کنید که این تخفیف  تنها در این بازه فعال خواهد بود. برای نمونه شما می خواهید از تاریخ ۲۹ شهریور تا پانزدهم مهر تخفیف برای کالا فعال باشد.