با وجود عمومی بودن اطلاعات تماس تامین کننده، دیگر ما واسطه ای میان تامین کننده و مشتری نیستیمبلکه این دو مستقیم وارد معامله می شوند. ولی وب سایت تامین کده به فکر مشتریان نیز بوده است و ازاین رو، ویژگی به نام  “پرداخت امن” را فراهم کرده است.
ویژگی پرداخت امن زمانی مناسب است که طرفین به هر دلیلی نتواند رو در رو به یکدیگر ملاقات کنندمانند اینکه دو طرف در شهرهای دور از هم هستند. در اینجا ویژگی امن اجازه می دهد تا پول پرداختیاز سوی مشتری تا زمانی که کالا را دریافت کند، نزد ما بماند و سپس ما با برداشت تنها ۳ درصد ازهزینه، بقیه را به تامین کننده باز می گردانیم.
تامین کده متعهد به این است که اطلاعات تماس تامین کنندگان در دسترس عموم (آنهایی که در سایتثبت نام کرده اند) باشد و اجباری به استفاده از ویژگی پرداخت امن نداریم بلکه می خواهیم تامین کننده باآزادی کامل کسب و کارش را انجام دهد. ولی ویژگی پرداخت امن هم برای تامین کننده و هم برایمشتری سودمند است. سود این ویژگی برای تامین کننده در این است که او مشتریان زیادی را سراسر ایران و شهرهای دور و نزدیک از دست نمی دهد.
قطعا بسیاری از مشتریان در همان شهر یا شهرهای پیرامون محل کسب و کار تامین کننده هستند ولیلزوما همیشه مشتریان همشهری و هم استانی نیستند و از این رو، مشتری شهرهای دوری شاید نواند بهسادگی به تامین کننده اطمینان کند. پس پرداخت امن، در کنار همگانی و در دسترس بودن اطلاعات تماس و عدم مداخله تامین کده در ارسال و تحویل کالا، ویژگی است که به خریداران بلقوه این اطمینان را می دهد تا از هرجایی از ایران کالای شما را با اطمینان خریداری کنند.