در صفحه ویرایش هر کالا، می توانید مقدار قیمت با در نظر گرفتن تخفیف را برای آن کالا دستی وارد کنید. ولی اگر بخواهید که در سبد خرید و پیش از پرداخت یک تخفیف کلی اعمال شود، باید از درون صفحه تنظیم فروشگاه، گزینه “فعالسازی تخفیف سراسری در فروشگاه” را انتخاب کنید و سپس دو فیلد ۱) حداقل میزان سفارش و ۲) درصد را مقداردهی کنید.

 

  • فیلد “حداقل مقدار سفارش” تعیین می کند که اگر در سبد خرید مشتری از کالاهای شما یک مقدار حداقلی مانند ۵۰۰ هزار تومان باشد، پس یک تخفیف کلی روی مبلغ نهایی از کالاهای شما اعمال خواهد شد.
  • فیلد “درصد” مقدار درصد تخفیف روی کل هزینه نهایی سبد خرید از کالای شما را تعیین می کند.

سبد خرید زیر مقدار نهایی خرید ۹۰۰ هزار تومان است و در تنظیم های سراسری تعیین شده بود که اگر مقدار خرید حداقل ۵۰۰ هزار تومان بود، ۲۰ درصد تخفیف داده می شود که مبلغ نهایی با کسر مقدار درصد تخفیف برابر با ۷۲۰ هزار تومان شده است.