در پیشخوان فروشندگی گزینه ای به نام “روش پرداخت” هست که درون این گزینه باید حساب بانکی که می خواهید درآمدهای شما به آن واریز شود را مشخص کرده باشید.
حساب بانکی که وارد می کنید حتما باید متعلق به صاحب فروشگاه باشد. صاحب فروشگاه کسی است که در سایت ثبت نام کرده و صاحب کسب و کار است و از طریق شماره ملی توسط ما شناخته می شود. هر گونه تداخل در مشخصات تصویر کارت عابر بانک (نام و نام خانوادگی، شماره CCV2 و تاریخ انقضا) با اطلاعاتی که در فرم های بخش “روش پرداخت” وارد می کنید بر عهده شما بوده و ما هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهیم گرفت.